Privacy Beleid (AVG - GDPR)

Identiteit
Dit privacy beleid is voor de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Christel Lacroix BVBA”, Veldekens 44, 2600 Berchem. Ondernemingsnummer: 0889045283
U kunt ons bereiken via info@christellacroix.be en telefoon: 0495/533992.

Algemeen
Het omgaan met persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Wij verwerken en beveiligen alle persoonsgegevens zorgvuldig. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Lees daarom ook deze verklaring grondig.

Uw rechten
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U heeft ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:
• Het recht om inzage van en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken;
• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken;
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

GROEPSPRAKTIJK Christel Lacroix

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) als deze door u of een verwijzer ter beschikking aan ons zijn gesteld. Wij kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het kan dan gaan om biometrische gegevens zoals uw stem, maar ook om andere medische gegevens. De medische gegevens verkrijgen wij door uzelf of door de verwijzer.
Met de desbetreffende verwijzers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verwerken voor de rest geen andere persoonsgegevens, anders dan technische informatie welke nodig is voor de werking van de website, zoals bijvoorbeeld IP-adressen die in de logs van de webservers worden opgeslagen waarmee de website contact maakt. De hiervoor bedoelde informatie wordt periodiek door ons geautomatiseerd verwijderd.

Doeleinden en rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u en/of de verwijzers afgesloten. De wettelijke grondslag is voor ons uitvoering geven aan een overeenkomst.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de apparatuur, zoals uw mobiele telefoon of tablet, waarmee u de website bezoekt te beveiligen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn
Wij bewaren en/of verwerken uw gegevens zolang wij een overeenkomst hebben met u of de verwijzers en volgens de huidige wetgeving.

WEBSITE Goed Gestemd

Persoonsgegevens
Als u onze website gebruikt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaatsgegevens;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
• Kopie identiteitsbewijzen;
• Inschrijvingsnummer rijksregister;
• Leeftijd;
• Huwelijkse staat, gegevens partner, gezinssamenstelling en gegevens over kinderen;
• Bankrekeningnummer;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons e-mailadres. De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw vragen beantwoorden en uw commentaar opvolgen zodat we onze dienstverlening en/of de website kunnen verbeteren. Uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.
Het gaat dan om bijvoorbeeld de hosting provider. Persoonsgegevens kunnen ook buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.
Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat u de websites of diensten van deze derden gebruikt.

Contact
Wij hopen u met deze privacyverklaring een duidelijke beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Christel Lacroix

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.